Analiza przedwdrożeniowa ERP

Analiza Przedwdrożeniowa Systemu erp Corax Hermes sql .

Systemy ERP > WDROŻENIE SYSTEMU ERP > Analiza przedwdrożeniowa ERP

Analiza przedwdrożeniowa ERP


Analiza przedwdrożeniowa systemu ERP Corax Hermes SQL

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy ERP najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Efektem realizacji usługi jest raport analizy przedwdrożeniowej, który zawiera kilka podstawowych elementów: Identyfikację procesów biznesowych zakres funkcjonalny wdrożenia zakres organizacyjny wdrożenia proponowane cele wdrożenia określenie korzyści biznesowychharmonogram realizacji prac wdrożeniowych Szacunkowe koszty przedsięwzięcia Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #

Ocena infrastruktury informatycznej

Przegląd posiadanej przez Klienta infrastruktury technicznej i technologicznej pod kątem wykorzystania tych zasobów podczas przyszłej implementacji systemu jak również dokonania koniecznych inwestycji dla potrzeb wdrożenia systemu. Ocena w analizie przedwdrożeniowej posiadanych serweró i stacje roboczych, zainstalowane systemy, ocena infrastruktura sieciowa, oprogramowanie systemowe, bazodanowe i użytkowe. # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #


Określenie celu wdrożenia

Na podstawie zidentyfikowanych procesów, strategii, struktury organizacyjnej i potrzeb biznesowych Klienta, opracowane zostają cele biznesowe możliwe do osiągnięcia przez firmę, dzięki wdrożeniu stosownych systemów (zależnie od szczegółowości analizy cele mogą odnosić się do całej firmy, jak również do poszczególnych jednostek organizacyjnych). # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #


Określenie koszty przedsięwzięcia

Przedstawione koszty realizacji wdrożenia szacowane są na podstawie zakładanego zaangażowania konsultantów w prace wdrożeniowe, kosztów licencji systemu oraz oprogramowania wymaganego do prawidłowego funkcjonowania systemu, jak również sprzętu komputerowego i infrastruktury technicznej. . # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #


Zakres funkcjonalny wdrożenia

Formalne ujęcie zidentyfikowanych procesów biznesowych, funkcji oraz informacji zalecanych do uwzględnienia pod kątem implementacji systemu. # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #


Zakres organizacyjny wdrożenia

Lista podmiotów gospodarczych Klienta oraz komórek organizacyjnych, które powinny być ujęte podczas prac wdrożeniowych. # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #


Identyfikacja procesów biznesowych

Szczegółowość opisu oraz sposób jego prezentacji ustalany jest każdorazowo z Klientem, przy określaniu warunków realizacji analizy przedwdrożeniowej. . # Analiza ## Przedwdrożeniowa ## erp #