Płace i kadry

Oprogramowanie Kadry i Płace hr (humansoft Hermes .

Systemy ERP > HERMESSQL ERP > Płace i kadry

Płace i kadry


Oprogramowanie Kadry i Płace HR (Humansoft Hermes SQL)zapewnia wysoką wydajność oraz automatyzację pracy. System gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych, które osiągane jest między innymi poprzez kontrolę uprawnień do poszczególnych danych, do grup pracowników czy też konkretnych ekranów systemu.

Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można: Wprowadzić listę pracowników podając: dane osobowe podstawowe i dodatkowe historię zatrudnienia dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich informacje o znajomości języków obcych informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach informacje o ukończonych szkołach informacje o należnościach sądowych i innych informacje o niepełnosprawności informacje o zaniechaniu poboru podatku i dochodach z innych źródeł informacje o stosunku do służby wojskowej. Podzielić pracowników na dowolne grupy płacowe (każda grupa może mieć swoją listę płac). Zarejestrować umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne. Określić podstawową formę wynagradzania poszczególnych pracowników: - płaca miesięczna - płaca godzinowa Zdefiniować listy płac i „podpiąć” pod nie odpowiednie składniki płacowe. Zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej. Rozliczać czasu pracy miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej zarejestrować urlopy (płaca za urlop zostanie automatycznie obliczona przy generowaniu listy płac, jeśli pracownik pracuje w systemie godzinowym lub po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach płacowych opcji potrącanie wynagrodzenia za urlop dla pracowników miesięcznych). zarejestrować zwolnienia lekarskie (program wyliczy podstawę zasiłków chorobowych oraz płacę za czas choroby). - zarejestrować inne nieobecności np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona itp. Naliczać wynagrodzenia - modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań Sporządzić automatycznie i wydrukować listy płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Przenieść listę płac na rozrachunki z pracownikami oraz wygenerować automatycznie przelewy. W każdej umowie z pracownikiem określa się sposób wypłaty wynagrodzenia (istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia na 2 rachunki bankowe) Wydrukować seryjnie wszystkie przelewy dla pracowników i zbiorówkę lub wyeksportować je do banku. Sporządzić deklarację PIT4 (na koniec roku PIT11, PIT8B, PIT40) oraz przenieść ją na rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7 Wyeksportować do "Programu Płatnika" właściwe deklaracje ZUS takie jak: DRA, RCA, RSA, RZA wraz z przeniesieniem odpowiednich kwot na rozrachunki. Przenieść listę płac do modułu Księga Handlowa wg schematu. Sporządzać zaświadczenie RP-7 Sporządzać deklaracje do Urzędu Statystycznego DG-1 Z-03 Z-06 Uzyskać różnorodne wydruki pomocnicze i kontrolne. # Płace ## Kadry #

enova kadry i płace

System enova oferuje moduł Kadry Płace przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program enova moduł kadry i płace gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wartości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności, stażu pracy lub innych zdefiniowanych atrybutów. Możliwe są rozliczenia wielowalutowe (w szczególności rozliczenia pracowników polskich pracowników zatrudnionych za granicą). Współpraca z Programem Płatnika, nie wymaga żadnej konfiguracji. # Płace ## Kadry #


Hermes SQL - kartoteki pracowników

Opcja ta zawiera dane o pracownikach firmy. Każdy pracownik powinien mieć wypełnione pola: - Podstawowe dane osobowe - do sporządzenia umowy o pracę, - Dane dodatkowe - do wystawienia przelewów - Historia zatrudnienia - Rodzina - Szkolenia BHP i inne oraz Lekarz - Wykształcenie i Wojsko - Języki obce, kwalifikacje i uprawnienia. # Płace ## Kadry #


Hermes SQL - Urlopy

Kartoteka urlopów służy do sprawdzenia stanu urlopów wypoczynkowych, rehabilitacyjnych i „na opiekę” na bieżący dzień. Wymiar urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od stażu pracowniczego (do którego wliczane są także okresy nauki). W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnionych czy zwolnionych w ciągu roku kalendarzowego wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. # Płace ## Kadry #


Hermes SQL - Kalendarze

Kalendarze wzorcowe służą do ustalania rozkładu dni roboczych, wolnych i nominalnych godzin pracy. Dane tuż po zainstalowaniu zawierają kalendarz Główny, którego zawartość trzeba zweryfikować na etapie wdrożenia koniecznie przed modyfikacją jakiejkolwiek karty pracy pracownika. Można zakładać dowolną ilość kalendarzy wzorcowych. Hierarchia kalendarzy jest następująca: nadrzędny jest kalendarz Główny, następnie wzorcowe i na końcu poszczególne karty pracy pracowników. Karty pracy służą do rejestrowania pracownikowi wszelkich zdarzeń związanych z rozliczaniem wypłaty, tzn. godzin pracy nominalnych, zwykłych, nadliczbowych i innych oraz różnych typów nieobecności – urlopów, absencji chorobowych itp. Przeznaczeniem kalendarzy wzorcowych jest ustalenie rozkładu dni roboczych i wolnych, który to rozkład jest „dziedziczony” przez poszczególne karty pracy pracowników. Karty pracy dziedziczą od kalendarzy wzorcowych również rozkład godzin nominalnych i zwykłych, jednakże, gdy informacje na temat godzin nominalnych lub zwykłych zostaną indywidualnie poprawione na karcie pracy mechanizm ich dziedziczenia przestaje działać. Do ustalenia dni wolnych i roboczych można pominąć kalendarz wzorcowy, ustalając te dane bezpośrednio na karcie pracy. W tym celu na karcie pracy należy wskazać zamiast obowiązywania kalendarza wzorcowego- rozkład indywidualny. # Płace ## Kadry #


Hermes SQL - Grupy płacowe

Grupy płacowe ułatwiają definiowanie systemu wynagrodzeń zwłaszcza w firmach zatrudniających znaczną liczbę pracowników. Podział na grupy w takich firmach wynika z naturalnej potrzeby porządkowania systemu płac. Grupami mogą być np.: pracownicy fizyczni, pracownicy umysłowi. Grupy te mogą mieć osobne listy płac np. ze względu na daty ich sporządzenia czy daty wypłaty. Można przypisać do grupy dodatkowe składniki płacowe, a każdy pracownik należący do grupy będzie je dziedziczył. Przykładowo grupa pracowników fizycznych może dostawać ekwiwalent za pranie, a pracownicy umysłowi mogą otrzymywać premie miesięczne. # Płace ## Kadry #


Hermes SQL - stałe parametry płac

Oprogramowanie Humansoft Hermes SQL zawiera listę parametrów płacowych obowiązujących w podanych okresach, wykorzystywanych przy naliczaniu płac. Parametry płacowe takie jak: stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, stopy podatkowe, kwoty średnich zarobków obowiązują zwykle na okres roczny, zdarza się jednak, że firma przekwalifikowuje swoją działalność w dowolnym czasie co pociąga za sobą zmianę parametrów płacowych. Dlatego okres obowiązywania parametrów ujęty jest w okres od daty początkowej do daty końcowej. # Płace ## Kadry #