Płace Kadry Zarządzanie

Płace Kadry Zarządzanie

SoftwareStudio > HermesSQL ERP > Płace i kadry

Płace Kadry Zarządzanie


Oprogramowanie Kadry i Płace HR (Humansoft Hermes SQL)zapewnia wysoką wydajność oraz automatyzację pracy. System gwarantuje wysokie bezpieczeństwo danych, które osiągane jest między innymi poprzez kontrolę uprawnień do poszczególnych danych, do grup pracowników czy też konkretnych ekranów systemu.

Płace i kadry

Przy pomocy oprogramowania Humansoft Kadry i Płace HR (Hermes SQL) można:

 1. Wprowadzić listę pracowników podając:
  1. dane osobowe podstawowe i dodatkowe
  2. historię zatrudnienia
  3. dane na temat rodziny i przysługujących zasiłków
  4. informacje o szkoleniach BHP, Ppoż. i badaniach lekarskich
  5. informacje o znajomości języków obcych
  6. informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach
  7. informacje o ukończonych szkołach
  8. informacje o należnościach sądowych i innych
  9. informacje o niepełnosprawności ;
  10. informacje o zaniechaniu poboru podatku i dochodach z innych źródeł
  11. informacje o stosunku do służby wojskowej.
 2. Podzielić pracowników na dowolne grupy płacowe (każda grupa może mieć swoją listę płac).
 3. Zarejestrować umowy o pracę i/lub umowy cywilnoprawne.
 4. Określić podstawową formę wynagradzania poszczególnych pracowników: - płaca miesięczna - płaca godzinowa
 5. Zdefiniować listy płac i „podpiąć” pod nie odpowiednie składniki płacowe.
 6. Zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej.
 7. Rozliczać czasu pracy
  1. miesięczna i roczna ewidencja czasu pracy
  2. ustalanie nominalnego czasu pracy dla grup pracowników
  3. karta urlopowa z automatyczną kontrolą limitów urlopów
  4. karta zasiłkowa z automatycznym naliczaniem zasiłków
  5. zarejestrować akordy, przepracowane godziny i prowizje w celu automatycznego wyliczenia płacy podstawowej
  6. zarejestrować urlopy (płaca za urlop zostanie automatycznie obliczona przy generowaniu listy płac, jeśli pracownik pracuje w systemie godzinowym lub po wcześniejszym zaznaczeniu w parametrach płacowych opcji potrącanie wynagrodzenia za urlop dla pracowników miesięcznych).
  7. zarejestrować zwolnienia lekarskie (program wyliczy podstawę zasiłków chorobowych oraz płacę za czas choroby). - zarejestrować inne nieobecności np. urlop bezpłatny, urlop wychowawczy, nieobecność usprawiedliwiona itp.
 8. Naliczać wynagrodzenia - modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań
 9. Sporządzić automatycznie i wydrukować listy płac dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych.
 10. Przenieść listę płac na rozrachunki z pracownikami oraz wygenerować automatycznie przelewy. W każdej umowie z pracownikiem określa się sposób wypłaty wynagrodzenia (istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia na 2 rachunki bankowe)
 11. Wydrukować seryjnie wszystkie przelewy dla pracowników i zbiorówkę lub wyeksportować je do banku.
 12. Sporządzić deklarację PIT4 (na koniec roku PIT11, PIT8B, PIT40) oraz przenieść ją na rozrachunki z Urzędem Skarbowym. 7
 13. Wyeksportować do "Programu Płatnika" właściwe deklaracje ZUS takie jak: DRA, RCA, RSA, RZA wraz z przeniesieniem odpowiednich kwot na rozrachunki.
 14. Przenieść listę płac do modułu Księga Handlowa wg schematu.
 15. Sporządzać zaświadczenie RP-7
 16. Sporządzać deklaracje do Urzędu Statystycznego
  1. DG-1
  2. Z-03
  3. Z-06
 17. Uzyskać różnorodne wydruki pomocnicze i kontrolne.
<Czytaj też:


enova Kadry Płace

Moduł Kadry Płace systemu ERP enova skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika programu.


Płace i kadry

System enova oferuje moduł Płace i Kadry przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program enova moduł płace i kadry gwarantuje dużą swobodę w definiowaniu własnych harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. Pozwala na uzależnienie ich wartości m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności, stażu pracy lub innych zdefiniowanych atrybutów.


Zarządzanie

Zarządzanie jest nierozłącznym elementem funkcjonowania człowieka w grupie. Odkąd człowiek rozpoczął działania w zbiorowości poczynając od najprostszych grup łowieckich towarzyszyło mu podporządkowanie się przywódcom. Zarządzanie było przez długi okres jedynie praktycznym procesem działalności człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacji rozwijał się proces zarządzania i przybierał coraz bardziej formę świadomej działalności. Jednak dopiero na przełomie XVIII/XIX wieku podjęte zostały próby zdefiniowania i usystematyzowania procesu zarządzania. Ponieważ problematyka zarządzania okazała się bardzo szerokim obszarem zainteresowań powstały różne szkoły teorii zarządzania. W klasycznym podejściu do zarządzania zrodził się drugi nurt nazwany klasyczną teorią zarządzania. Nurt ten zapoczątkował H. Fayola, który został uznany za jego prekursora. Opracował on zasady i metody zarządzania dla kadry kierowniczej. Były to pojęcia znane, lecz nigdzie wcześniej nie usystematyzowane. Sformułował ogólną teorię zarządzania, jej podstawowe zasady. Fayol podzielił działalność gospodarczą na czynności, które w organizacji są ze sobą powiązane.